Prawo cywilne

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy wynikające ze stosunków umownych (sprzedaż, najem,, umowa o dzieło, roboty budowlane, zlecenie itp.),
 • sprawy cywilne wynikające z czynów niedozwolonych,
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • zniesienie współwłasności,
 • służebności przesyłu,
 • eksmisja,
 • wydanie rzeczy,
 • zasiedzenie,
 • naruszenie posiadania,
 • sprawy konsumenckie.
Odszkodowania i zadośćuczynienia

Odszkodowania i zadośćuczynienia

 • dochodzenie odszkodowań osobowych, w tym odszkodowań za poniesione koszty leczenia, pogorszenie się sytuacji rodzinnej i rent za utratę zdolności do pracy oraz pogorszenie widoków na przyszłość,
 • odszkodowań majątkowych, w tym komunikacyjnych z OC sprawcy i Autocasco,
 • dochodzenie zadośćuczynień za uszczerbek na zdrowiu, śmierć bliskiej osoby, naruszenie dóbr osobistych i inne,
 • wszelkich innych odszkodowań w przypadku odmownych bądź niezadowalających decyzji firm ubezpieczeniowych.
Prawo handlowe i prawo spółek handlowych

Prawo handlowe i prawo spółek handlowych

 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców,
 • ekspresowa rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu gospodarczym przed sądami powszechnymi,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, statutów spółek, stowarzyszeń i fundacji,
 • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach,
 • obsługa prawna czynności dokonywanych przez władze spółek, takich jak m.in. przygotowywanie dokumentów prawnych i obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, ustanawianie prokury, powoływanie i odwoływanie organów spółki, zmiana wysokości kapitału zakładowego,
 • przygotowywanie dokumentów do zarejestrowania zmian w KRS, w tym wypełnianie formularzy,
 • reprezentacja podmiotów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.
Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwody i separacje,
 • dochodzenie i uchylenie alimentów,
 • podział majątku byłych małżonków,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
 • zgoda na rozporządzenie majątkiem małoletniego dziecka,
 • sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej.
Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

 • postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • dochodzenie zachowków,
 • uchylenie się od nie złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w ustawowym terminie,
 • inne sprawy spadkowe.
Sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami

Sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami

 • doradztwo w zakresie zawierania umów kupna/sprzedaży nieruchomości, najmu, dzierżawy, dożywocia,
 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • uwłaszczenia,
 • służebności,
 • ustanawianie i znoszenie hipotek,
 • sprawy wieczystoksięgowe.
Sprawy z zakresu prawa administracyjnego

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego

 • reprezentacja podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w postępowaniu przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi,
 • redagowaniem pism/skarg w związku z działalnością organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego,
 • procesy inwestycyjne,
 • prawo budowlane,
 • sprawy obywatelskie,
 • uzyskiwanie koncesji i zezwoleń.
Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • sporządzanie opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa pracy,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy lub za wypadek przy pracy itp.,
 • przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa pracy,
 • negocjowanie i przygotowanie umów o pracę, umów z członkami władz spółek oraz kadrą kierowniczą w tym kontraktów menadżerskich,
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych i restrukturyzacji zatrudnienia,
 • przygotowywanie regulaminów prawa pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminów BHP,
 • prowadzenie spraw o zapłatę renty,
 • egzekucja świadczeń odszkodowawczych,
 • doradztwo w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych.
Sprawy z zakresu prawa prasowego

Sprawy z zakresu prawa prasowego

 • analiza treści pod kątem potencjalnych zagrożeń prawnych,
 • formułowanie sprostowań do publikowanych treści,
 • odpowiedzi na żądanie sprostowań,
 • opracowywanie i opiniowanie umów z agencjami reklamowymi,
 • tworzenie i opiniowanie umów o przeniesienie praw autorskich,
 • opiniowanie zgodności z prawem reklam radiowych, telewizyjnych i prasowych,
 • reprezentacja procesowa w wyżej wymienionych sprawach.
Sprawy z zakresu sądowej windykacji wierzytelności i rzeczy

Sprawy z zakresu sądowej i pozasądowej windykacji wierzytelności i rzeczy

 • dochodzenie i egzekwowanie należności pieniężnych i niepieniężnych,
 • dochodzenie wydania rzeczy.
Doświadczenie
Swoje doświadczenie wymienieni radcy prawni uzyskali obsługując spółki prawa handlowego z kapitałem prywatnym, firmy ubezpieczeniowe, spółki komunalne, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, będąc członkami rad nadzorczych oraz przede wszystkim tocząc szereg postępowań sądowych reprezentując osoby fizyczne.
 • tel./fax: +48 59 841 71 24
 • kancelaria@mjkancelaria.pl
© MJ Kancelaria. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk